ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

Ico128
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่

ผู้ให้ข้อมูล  ผศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์


                   ที่ตั้ง 

 • หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52000
 • โทรศัพท์   0-5394-5456

                    เริ่มให้บริการ  

                    แพทย์รังสีรักษา 

 • ศ. พญ. วิมล สุขถมยา
 • รศ. นพ. วิชาญ หล่อวิทยา
 • ผศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
 • ผศ.พญ. พิมพ์ขวัญ กำเนิดศุภผล
 • นพ. เอกสิทธิ์ ธาราวิจิตรกุล

                      เครื่องมือ/การรักษา 

เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60

 • รุ่น/บริษัท       Theratron80/AECL, Canada  
 • วันเดือนปีที่เริ่มการรักษา    2517

เครื่องเร่งอนุภาค

 • รุ่น/บริษัท       ML-4M, ML-10M/Mitsubishi    
 • วันเดือนปีที่เริ่มการรักษา    2528

เครื่องใส่แร่กัมมันตรังสีอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (HDR)

 • รุ่น/บริษัท       Ralstron-20B/Shimadzu
 • วันเดือนปีที่เริ่มการรักษา    2528

เครื่องฉายรังสีแบบแปรความเข้ม (IMRT)

 • รุ่น/บริษัท       Primus/Seimens 
 • วันเดือนปีที่เริ่มการรักษา    2544

 

Last Updated By Ico24นุชระพี จันทร์ช่วย over 2 years ago